tin tưc hăng ngay
tin tưc hăng ngay

Tổng tuyển cử Anh: Vì sao lượng người nhập cư ở Anh tăng mạnh sau Brexit?


ngày phát hành:2024-07-05 13:24    Số lần nhấp chuột:108


Đường MạtChược 2PGĐường MạtChược 2PG

「我認同『五大訴求,缺一不可』。我會運用基本法賦予立法會的權力,包括否決財政預算案,迫使特首回應五大訴求,撤銷所有抗爭者控罪,令相關人士為警暴問責,並重啟政改達致雙普選。」